Thursday, 12 April 2007

Characteristics and indicators of a learning organization

Dear all,

As I mentioned before, with the post doc network we have tried to identify characteristics of a learning network, as well as indicators to 'measure' the extent to which your organisation is learning. This list of indicators is just a first step but it might be useful to take a look, and it might inspire us to design tools for learning. It's in dutch, should not be a problem for most of us should it?

greetings Jora

Kenmerken / cultuur van een lerende organisatie met indicatoren.

1. Heldere missie
Indicatoren:
- Kan 95% van de werknemers in 1 zin de kern van de missie weergeven?
- Kan 80% van de betrokkenen bij de organisatie (stakeholders) de missie in 3 kernwoorden weergeven?

2. Lerende benadering in de strategie van de organisatie
- In hoeverre is leren in de strategie en het beleid van de organisatie opgenomen?
- Wat is de frequentie van de reflectie op leren in de strategie?
- In hoeverre is de strategie gericht op de buitenwereld?

3. Participatieve beleids- en besluitvorming
- Wat is de frequentie waarop beleids- en programmamedewerkers samenkomen?
- In welke mate weten we in dit bedrijf wie onze stakeholders zijn?
- In hoeverre zie je de participatie terug in besluitvorming en –uitvoering?

[4. Cultuur]
Cultuur is een dusdanig overkoepelend aspect dat het lastig is hier specifieke indicatoren voor te ontwikkelen. Wellicht is het beter om het in de titel van dit document mee te nemen.

5. Rol van leiders
- In hoeverre geven de leiders ruimte voor kennisvergaring en kennisdelen?
- Hoeveel tijd besteden leiders aan leren en aan het delen van informatie met ander personeel?
- Hoe vaak biedt de leider mogelijkheid tot leren en reflectie?

6. Faciliterende structuur
- Hoe vaak zijn er reflectiemomenten per jaar?
- In hoeverre zijn er dwarsverbanden aanwezig door de organisatie heen?
- Komt innovatie uit de structuur van de organisatie of ook buiten de structuur om?

7. Diversiteit
- Hoe is de Noord- Zuid- verhouding onder de medewerkers?
- Hoe liggen de leeftijdsverhoudingen binnen de teams?

8. Mobiliteit
- Is de werkelijke doorstroomsnelheid van personeel gedeeld door de normale doorstroomsnelheid gelijk aan 1?
- Hoeveel interne vacatures zijn er in de organisatie?

9. Scannen van de context
- In hoeverre maakt het analyseren van de context specifiek deel uit van iemands taakomschrijving?
- In hoeverre maakt de organisatie deel uit van fora of denktanks?
- Bestaat er een format voor terugkoppeling van externe workshops die door medewerkers zijn bezocht?

10. Flexibele beloning
- In hoeverre wordt innovatie beloond?
- In hoeverre worden mensen vrijgesteld om aan activiteiten buiten de organisatie om deel te nemen (bijvoorbeeld tijd voor het schrijven van een publicatie)
- Wat is het aantal promoties binnen de organisatie?

11. De koppeling van de financiën aan de inhoud
- Wordt de koppeling gemaakt in de taakomschrijving van financieel- of programmamedewerkers?
- In hoeverre zitten financieel medewerkers en programma medewerkers in één team?
- In hoeverre vindt er overleg plaats tussen financieel medewerkers en programma medewerkers?
- In hoeverre zitten financieel medewerkers en programma medewerkers bij elkaar op een kamer?

12. Interne uitwisseling
- Vindt er interactieve kennisoverdracht plaats tussen verschillende afdelingen op maandelijkse basis?
- Worden er kennisstages op andere afdelingen verzorgd?

13. Informatie als ondersteuning
- Worden best practices op organisatieniveau gedeeld?
- Zijn er informele lunchlezingen of bijeenkomsten over dienstreizen?

14. Fysieke ruimte
- Wat is het aantal koffiecorners per werknemer?
- Wat is het aantal informele ruimtes per m2 in het gebouw?
- Wat is de ervaren tevredenheid over de informele settings in de organisatie?

15. Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
- Hoeveel uren krijgen medewerkers vrijgesteld voor het volgen van workshops of trainingen?
- Zijn er middelen voor coaching en opleidingsbudgetten?
- Zijn opleidingsbudgetten persoonsgebonden of centraal geregeld?

16. Inter-organisatie leren
- Hoeveel innovaties van ‘concullega’s’ zijn overgenomen?
- Bij hoeveel collega’s zit in het taken pakket dat ze moeten opletten waar de concurrentie mee bezig is?

No comments: